Fiecare are steaua sa!

16 decembrie 2012

Te uita...,cum ninge DECEMBRIE !


"E ziuã si ce întuneric...
Mai spune s-aducã si lampa -
Te uitã, zãpada-i cât gardul,
Si-a prins promoroacã si clampa.

Eu nu mã mai duc azi acasã...
Potop e-napoi si nainte,
Te uitã cum ninge decembre...
Nu râde... citeste nainte. (G.Bacovia-Decembrie)


Niciun comentariu: